Әлмәт шәһәре Советы карарлары

III чакырылыш карарлары 

2021 ел

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2006  елның 27 январендәге 26 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы депутаты статусы турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 48 нчы карар

 

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы «Әлмәт шәһәре» муниципаль берәмлеге вәкаләтләрен җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итүне  гамәлгә ашыру буенча «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы» муниципаль берәмлегенә тапшыру турында» 47 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль  районы Әлмәт шәһәр Советының 2015 елның  16 июнендәге 184 номерлы «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына биләүгә һәм (яисә) файдалануга тапшыру өчен билгеләнгән Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре милкендәге муниципаль мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару тәртибен раслау турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  46 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмәт шәһәр  Советының 2014 елның 19 ноябрендәге 150 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориясендә физик затлар мөлкәтенә салым турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 45 нчы карар
 

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Әлмәт шәһәре Советының 2020 елның 11 декабрендәге 14  номерлы  «2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре  бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  44 нчы карар

2021 елның 22 июлендǝ расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Әлмәт шәһәре  муниципаль учреждениеләре җитәкчеләренең һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләрне Әлмәт муниципаль районы сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштыру һәм әлеге белешмәләрне массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару өчен бирү тәртибе турында нигезләмә хакында»  42 нчы карар

2021 елның 22 июлендǝ расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы  Әлмәт шәһәр  Советының 2016 елның 10 августындагы 42 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә премия  бирү  һәм башка өстәмә түләүләр турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  41 нчы карар

2021 елның 22 июлендǝ расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Әлмәт шәһәр Советының 2020 елның 11 декабрендәге  14   номерлы  «2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре  бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  40 нчы карар

2021 елның 17 июнендә расланган  «Цифрлы финанс активлары һәм цифрлы хокуклар турында белешмәләр бирү хакында» 39 нчы карар

2021 елның 17 июнендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориясен төзекләндерү кагыйдәләре турында» 2019 елның 25 мартындагы 147 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 38 нче карар

2021 елның 17 июнендә расланган  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  "Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориясендә җир салымы турында» 2013  елның 15 ноябрендәге 116  номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 37 нче карар

2021 елның 17 июнендә расланган  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр   Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре   Башкарма комитеты турында нигезләмә хакында» 2018 елның 31 маендагы 120 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 36 нчы карар

2021 елның 17 июнендә расланган  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  «Муниципаль унитар предприятиеләр тарафыннан Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре  бюджетына чиста табышның бер өлешен күчерү тәртибе турында нигезләмә хакында» 2014 елның 3 июлендәге 137 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 35 нче карар
 

2021 елның 12 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы «Әлмәт шәһәре» муниципаль берәмлеге вәкаләтләренең бер өлешен «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы» муниципаль берәмлегенә җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча тапшыру турында» 31 нче карар

2021 елның 12 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр  Советының 2014 елның 19 ноябрендәге 152 номерлы  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә  бюджет процессы турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  30 нчы карар

2021 елның 11 мартында расланган «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы сайтында урнаштыру һәм массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгару өчен Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль вазыйфаларны һәм контракт буенча башкарма комитет җитәкчесе вазифасын биләүче затлар тарафыннан тапшырылган керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләрне бирү тәртибе турында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2017 елның 25 сентябрендәге 92 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 28 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәр Советы депутаты статусы турында нигезләмә хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәр Советының 2006 елның 27 гыйнварындагы 26 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 27 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы  Әлмәт шәһәр  Советының 2018 елның 31 маендагы 120 номерлы  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Әлмәт шәһәре Башкарма комитеты турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 26 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль мөлкәтне һәм дәүләт милке чикләнмәгән җирләрне аренда шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектерү (азат итү) шартлары турында» 2020 елның 13 маендагы 194 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 25 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәткәренә тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу уңаеннан бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү тәртибе һәм түләү күләмнәренең торышы турында» 2015 елның 29 декабрендәге 24 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  24 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган ««Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнарның керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук хезмәткәрләрнең керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирү турында Нигезләмәне раслау хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 елның 2 октябрендәге 148 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  23 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2020 елның 11 декбрендәге 14 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Әлмәт шәһәренең 2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар  план чорына бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  22 нче карар

2021 елның 9 февралендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Уставына үзгәрешләр кертү турында»  21 нче карар

Әлмәт шәһәре һәм Әлмәт муниципаль районы башлыгының 2020 елгы эшчәнлек нәтиҗәләре һәм 2021 елга бурычлар турында отчеты

2021 елның 9 февралендә расланган «Әлмәт шәһәре һәм Әлмәт муниципаль районы  Башлыгының 2020 елгы эшчәнлек нәтиҗәләре, 2021 елга бурычлар турында отчеты»  20 нче карар

2020 ел

2020 елның 30 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының 2019 елның 16 декабрендәге 180 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝрнең 2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджеты турында»гы   карарына үзгәрешләр кертү турында 17 нче карар

2020 елның 11 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр  Советының 2011 елның 22 сентябрендәге 39 номерлы «Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр өчен аренда түләве буенча өстәмә коэффициентны раслау турында»гы карарын гамәлдән чыгару турында»  16 нчы карар

2020 елның 11 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы «Әлмәт шәһәре» муниципаль берәмлеге вәкаләтләренең  бер өлешен,  шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендә җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча,  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы» муниципаль берәмлегенә тапшыру турында»  15 нче карар

2020 елның 11 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәренең 2021 ел, 2022 һәм 2023 еллар план чорына бюджеты турында»  14 нче карар

2020 елның 16 ноябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советының 2016 елның 28 декабрендәге 60 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 12 нче карар

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Әлмәт шәһәр Советының  2018 елның 11 маендагы  113 номерлы «Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Әлмәт шәһәре  Советының  2019 елның 16 декабрендәге 179  номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен уртак финанслау максатларында Әлмәт муниципаль районы бюджетына субсидияләр бирү тәртибе һәм шартлары турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Уставына үзгәрешләр проекты турында

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәре бюджеты турында» 2019 елның 16 декабрендәге 180 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»  205 нче карар

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советының 2013 елның 15 ноябрендәге 116 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы территориясендә җир салымы турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  206 нчы карар

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре бюджетының үтәлеше һәм аның тышкы тикшерүе турында еллык хисапны тапшыру, карау һәм раслау тәртибе турында»  207 нче карар

2020 елның 28 августында расланган ««Муниципаль мөлкәтне арендалау шартнамәләре һәм дәүләт милке чикләнмәгән җирләр буенча кече һәм урта эшкуарлык субъектларына аренда түләвен кичектерү (азат итү) шартлары турында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2020 елның 13 маендагы 194 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 208 нче карар

2020 елның 28 августында расланган ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турында нигезләмә хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советының 2016 елның 28 декабрендәге   60 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  209 нчы карар

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре  Советеның  2019 елның 26 июлендәге 159 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре  муниципаль хезмәткәрләренең коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә яки  бер кеше башкара торган башкарма орган сыйфатында аларның коллегиаль идарә органнары составына түләүсез нигездә катнашуга (сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында төзелгән беренчел профсоюз оешмасыннан тыш) эш бирүче вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе турында нигезләмә хакында»гы карары үз көчен югалткан дип тану турында»  210 нчы карар

2020 елның 28 августында расланган ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә гражданнарның хокук чыгару инициативасын гамәлгә ашыру тәртибе турында нигезләмә хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәр Советының 2013 елның 4 июлендәге 106 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  211 нче карар

2020 елның 23 июнендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре депутатына, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына карата үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында дөрес булмаган яки тулы  булмаган мәгълүмат биргән өчен, әгәр дә бу мәгълүматларны бозып бирү артык зур булмаса, җаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итү тәртибе турында» 200 нче карар

2020 елның 23 июнендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советеның 2015 елның 29 декабрендәге «Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәткәренә тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә бер мәртәбә бирелә торган  бүләкләү күләме  һәм тәртибе турында»гы 24 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 201 нче карар

2020 елның 23 июнендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советеның 2014 елның 2 октябрендәге «Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында, шулай ук керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру хакында нигезләмә турында»гы 148 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 202 нче карар

2020 елның 13 маенда расланган «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, муниципаль мөлкәтне һәм дәүләт милке чикләнмәгән җирләрне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектерү (азат итү) шартлары турында» 194 нче карар​

 

2020 елның 12 мартында расланган “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәре Уставына үзгәрешләр кертү турында”  карары №190​

Әлмәт муниципаль районы һәм Әлмәт шәһәре башлыгының 2019 елгы эшчәнлек буенча һәм 2020 елга бурычлар турында отчеты

2020 елның 21 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Башлыгының 2019 елдагы эшчәнлек нәтиҗәләре һәм 2020 елга бурычлар турында отчеты» карары №187

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Әлмәт шәһәр Советның 2019 елның 16 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәренең  2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар  план чорына бюджеты турында»гы 180 нче  номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №188     

2020 елның 12 мартында расланган  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре  Советының 2013 елның 15 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре  территориясендә җир салымы турында»гы 116 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №189

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2006 елның 27 январендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы депутаты статусы турында нигезләмә хакында»гы 26 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №191

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2016 елның 28 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турында нигезләмә хакында»гы 60 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №192

 

2019 ел

2019 елның 27 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2018 елның 13 декабрендәге  «2019 елга,  2020 һәм 2021 елларның план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре  бюджеты турында»гы 132 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 185 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәре Башкарма комитеты турында нигезләмә хакында»гы 2018 елның 31 маендагы 120 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №182

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2018 ел 13 декабрендәге 132 нче номерлы  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2019 елга,  2020 һәм 2021 елларның план чорына бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү хакында» карар №181

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәренең  2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар  план чорына бюджеты турында» карар №180

2019 елның 16 декабрендә расланган «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре бюджетыннан Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетына субсидияләр бирү тәртибе һәм шартлары турында Нигезләмә хакында» карар №179

2019 елның 13 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2018 елның 13 декабрендәге  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында»гы 132 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында карары №177

2019 елның 25 октябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2006 елның 27 январендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы депутаты статусы турында Нигезләмә хакында» 26 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №176

2019 елның 25 октябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  2012 елның 19 октябрендәге  «Әлмәт шәһәрендә җирләү урыннарын карап тоту кагыйдәләре турында» 75 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №175

2019 елның 25 октябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 елның 19 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә бюджет процессы турындагы нигезләмә хакында»гы 152 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №174

2019 елның 25 октябрендә расланган «Җирле салымнар, пенялар һәм штрафлар буенча бурычларны түләттерүгә өметсез дип тануның өстәмә нигезләрен билгеләү турында » карар №173

2019 елның 25 октябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2018 ел 13 декабрендәге 132 нче номерлы  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2019 елга,  2020 һәм 2021 елларның план чорына бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү хакында» карар №172

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт  шәһәре Уставына үзгәрешләр проекты  турында» карар №169

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2016 елның  28 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә хакында» 60 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №168

2019 елның 28 августында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2016 елның 10 августындагы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә премияләр һәм башка өстәмә түләүләр турындагы Нигезләмә хакында» 42 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карар №167

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  2013 елның 15 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориясендә җир салымы турында» 116 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында » карар №166

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында»гы 2018 елның 13 декабрендәге 132 номеры карарына үзгәрешләр кертү хакында» карар №165

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси партиядән һәм һөнәри Союз органыннан тыш) белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашуга яки аларның коллегиаль идарәсе органнары составына керергә рөхсәт алу тәртибе турында нигезләмә» карар №159

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2015 елның 16 июнендәге «Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре милкендә булган кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ия булу һәм (яки) файдалануга тапшыру өчен билгеләнгән муниципаль мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару тәртибен раслау турында»гы 184 номерлы карарына  үзгәрешләр кертү турында» карар №158

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында»гы 2018 елның 13 декабрендәге 132 номеры карарына үзгәрешләр кертү хакында» карар №157

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 елның 19 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә бюджет процессы турындагы нигезләмә хакында» №152 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №151

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2018 елның 13 декабрендәге «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәре бюджеты турында» №132 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №150

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт Муниципаль районы Әлмәт шәһәр  Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы депутаты статусы турында Нигезләмә хакында»гы 2006 елның 27 январендагы №26 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №148

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориясен төзекләндерү кагыйдәләре турында» карары №147

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турында Нигезләмә хакында»гы 2016 елның 28 декабрендәге №60 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №146

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органнарының закон һәм муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү  Нигезләмәсен  раслау турында» карары №145

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре бюджетыннан Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетына башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибе һәм шартлары турындагы Нигезләмә хакында» карары №143

2019 елның 25 мартында расланган«Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре муниципаль казна учреждениеләренең бюджет сметасын төзү, раслау һәм алып бару тәртибе турында» карары №142

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре бюджеты турында»гы 2018 ел 13 декабрь №132 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №141

2019 елның 19 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Башлыгының 2018 елдагы эшчәнлек нәтиҗәләре һәм 2019 елга бурычлар турында отчеты» карары №140

Әлмәт муниципаль районы һәм Әлмәт шәһәре башлыгының 2018 елгы эшчәнлек буенча һәм 2019 елга бурычлар турында отчеты

2018 ел

2018 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 ел 19 ноябрь «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә бюджет процессы турындагы нигезләмә турында»гы №152 карарына үзгәрешләр кертү турындакарары № 138

2018 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының  2017 елның 18 декабрендәге №102 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝре бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турындакарары № 137

2018 елның  13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының 2016 елның 28 декабрендәге № 60 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының муниципаль хезмәтләр Нигезләмәсе турында» карарына үзгәрешләр кертү турында карары №135

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының   18 декабрь  2017 ел  №102 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝре бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары № 133

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре бюджеты турында карары №132

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы  Әлмәт шәһәр Советының  2006 елның 27 январендә кабул ителгән №27 “Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы регламенты турында” гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №130

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан  Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Уставына үзгәрешләр проекты  турында карары №129

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шәһәр Советының 2014 елның 17 декабрендәге №160 “Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы “Әлмәт шәһәре” муниципаль берәмлегендә халык дружинасы турында нигезләмә“ карарына үзгәрешләр кертү турында карары №128 

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәре территориясендә физик затларның милкенә салым турында» 2014 елның 19 ноябрендәге №150 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №127

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шәһәр Советының 2013 елның 15 ноябрендәге №116 “Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориясендә җир салымы турында” гы карарга үзгәрешләр кертү турында карары №126

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының 18 декабрь  2017 ел  №102 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝре бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №125

2018 елның 17 июлендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 елның 19 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәре территориясендә физик затларның милкенә салым турында” 150 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №124

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2013 елның 15 ноябрендәге  “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территоритясендә җир налогы турында”гы 116 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №122

2018 елның 31маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2016 елның 10 августындагы “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләрен премияләү турындагы Нигезләмә турында” 42 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №121

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районыӘлмәт шәһәре Башкарма комитеты турында Нигезләмәкарары №120

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәре 2013 нче елның 19 нчы апрелендәге  98 нче номерлы “Татарстан республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориаль иҗтимагый үзидарәсен оештыру тәртибенең торышы турындагы”  карарына үзгәрешләр кертү турында карары №119

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 елның 17 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының "Әлмәт шәһәре" муниципаль берәмлегендә халык дружинасы турындагы нигезләмә турында»гы 160 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында”карары №118

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  2006 елның 27 январендагы “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районыӘлмәт шәһәр Советы депутаты статусы турында нигезләмә” турындагы 26 карарына үзгәрешләр кертү турында карары №115

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районыӘлмәт шәһәр Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турында нигезләмә” 2016 ел, 28 декабрь 60 карарына үзгәрешләр кертү турында карары №114

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Әлмәт муниципаль районыӘлмәт шәһәремуниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында карары №113

2018 елның 2 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы “Әлмәт шәһәр” муниципаль берәмлеге милкендә булган мөлкәтне залогка тапшыру тәртибе турында карары №110

Соңгы яңарту: 2021 елның 18 октябре, 14:26

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International