Әлмәт муниципаль районы Советы карарлары

IV чакырылыш карарлары

2021 ел

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2020 елның 11 декабрендәге  16  номерлы  «2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында» 72 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Административ комиссия эшчәнлеген төзү һәм оештыру буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы вәкаләтле орган турында» 73 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль  районы милкендәге муниципаль мөлкәтне арендага бирү тәртибе турында» 74 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Әлмәт муниципаль районы территориясендә муниципаль җир контроле турында нигезләмәне раслау хакында» 75 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Авыл хуҗалыгы җирләрен хосусыйлаштыру вакытына билгеләнгән җир кишәрлекләрен гражданнар милкенә түләүсез тапшыруның уртача район нормасын билгеләү турында» 76 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Советының 2015 елның 16 июнендәге 473 номерлы «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына биләүгә һәм (яисә) файдалануга тапшыру өчен билгеләнгән Әлмәт муниципаль районы  милкендәге муниципаль мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару тәртибен раслау  турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 77 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы «Әлмәт шәһәре» муниципаль берәмлеге вәкаләтләренең җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итүне  гамәлгә ашыру буенча Әлмәт шәһәр Советы тәкъдимен «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы» муниципаль берәмлегенә кабул итү турында» 79 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендә җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы» муниципаль берәмлеге тарафыннан Әлмәт муниципаль районы территориясендә урнашкан җирлек  вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр кабул итү турында» 80 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендә җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы» муниципаль берәмлеге тарафыннан Әлмәт муниципаль районы территориясендә урнашкан җирлек  вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр тапшыру  турында» 81 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Әлмәт муниципаль районы территориясендә муниципаль торак контроль турындагы нигезләмәне раслау хакында» 82 нчы карар

2021 елның 28 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль  районы Советының 2006 елның 3 февралендәге 37 номерлы «Татарстан   Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы депутаты статусы турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 83 нчы карар

2021 елның 22 июлендǝ расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы  Советының 2021 елның 12 маендагы  55  номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәткәрләр реестрын алып бару тәртибе турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 64 нчы карар

2021 елның 22 июлендǝ расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль учреждениеләре җитәкчеләренең һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләрне Әлмәт муниципаль районы сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштыру һәм әлеге белешмәләрне массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару өчен бирү тәртибе турында нигезләмә хакында» 63 нче карар

2021 елның 22 июлендǝ расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Советының 2016 елның 10 августындагы 83 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә премия бирү һәм башка өстәмә түләүләр турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 62 нче карар

2021 елның 22 июлендǝ расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2020 елның 11 декабрендәге  16  номерлы  «2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында»  60 нче карар

2021 елның 17 июнендә расланган  «Цифрлы финанс активлары һәм цифрлы хокуклар турында белешмәләр бирү хакында» 59 нчы карар

2021 елның 17 июнендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә хакында» 2018 елның 31 маендагы 244 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 58 нче карар

2021 елның 17 июнендә расланган  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Муниципаль унитар предприятиеләр тарафыннан Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетына чиста табышның бер өлешен күчерү тәртибе турында нигезләмә хакында» 2014 елның 3 июлендәге 391 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 57 нче карар 

2021 елның 12 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль район Советының 2012 елның 6 апрелендәге 180 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында»гы карарга үзгәрешләр кертү турында» 56 нчы карар

2021 елның 12 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәткәрләрнең реестрын алып бару тәртибе турында» 55 нче карар

2021 елның 12 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының «Әлмәт шәһәре» муниципаль берәмлеге вәкаләтләренең бер өлешен «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы» муниципаль берәмлегенә җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча тапшыру турында Әлмәт шәһәр Советы тәкъдимен кабул итү хакында» 54 нче карар

2021 елның 12 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2013 елның 19 апрелендәге 295 номерлы «Социаль наем һәм дәүләт торак программалары буенча гражданнарга торак урыннары бирү һәм исәпкә куелганда торак мәйданы нормалары турында» гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  53 нче карар

2021 елның 12 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Яңа Никольский авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында» 52 нче карар

2021 елның 12 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 19 ноябрендәге 414 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында бюджет процессы турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 50 нче карар

 2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Әлмәт шәһәре территориясендә яшел үсентеләр булдыру, аларны тоту һәм саклау кагыйдәләре турында» 2008 елның 27 февралендәге 215 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 48 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «««Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы сайтында урнаштыру һәм массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгару өчен Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль вазыйфаларны һәм контракт буенча башкарма комитет җитәкчесе вазифасын биләүче затлар тарафыннан тапшырылган керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләрне бирү тәртибе турында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2017 елның 25 сентябрендәге 197 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  47 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы депутаты статусы турында нигезләмә хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2006 елның 3 февралендәге 37 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  46 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының мактаулы гражданины турында» 2006 елның 19 маендагы 72 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»  45 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Хайван авыруларын кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак чирләрдән яклау чараларын үткәрүне оештыру өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча вәкаләтле орган турында» 2013 елның 07 февралендәге 273 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  44 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Әлмәт муниципаль районына җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен тапшыру турында» 2016 елның 28 декабрендәге 149 номерлы карарының үз көчен югалтуын тану хакында»  43 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәренең «Алсу» микрорайонының шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы нигезендә шәһәр территориясе өлешендә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында» 2008 елның 4 апрелендәге 231 номерлы карарының үз көчен югалтуын тану турында»  42 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Советының 2018 елның 31 маендагы 244 номерлы  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  40 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы территориясендә җир кишәрлекләрен бирү нормалары турында» 2016 елның 29 апрелендәге 64 номерлы карарының үз көчен югалтуын тану хакында» 39 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль мөлкәтне һәм дәүләт милке чикләнмәгән җирләрне аренда шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектерү (азат итү) шартлары турында» 2020 елның 13 маендагы 374 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»  38 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Хезмәт (вазыйфаи) тәртибенә таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу комиссиясе турында нигезләмә хакында» 2018 елның 15 ноябрендәге 253 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  36 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәренә тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу уңаеннан бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү тәртибе һәм түләү күләмнәренең торышы турында» 2015 елның 10 декабрендәге 36 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  35 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының муниципаль вазыйфаларын биләүче затларга пенсиягә чыгу уңаеннан бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү тәртибе һәм түләү күләмнәренең торышы турында» 2015 елның 10 декабрендәге 37 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  34 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр, шулай ук хезмәткәрләр тарафыннан керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру турында нигезләмә хакында» 2014 елның 2 октябрендәге 402 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  33 нче карар

2021 елның 11 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советның 2020 елның 11 декабрендәге 16 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының  2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар  план чорына бюджеты турында» гы карарына үзгәрешләр кертү турында»  32 нче карар

2021 елның 9 февралендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында»  29 нче карар

2021 елның 9 февралендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе һәм Башкарма комитетның 2020 елгы эшчәнлеге нәтиҗәләре турында отчеты»  28 нче карар

Әлмәт муниципаль районы һәм Әлмәт шәһәре башлыгының 2020 елгы эшчәнлек нәтиҗәләре һәм 2021 елга бурычлар турында отчеты

2021 елның 9 февралендә расланган «Әлмәт муниципаль районы һәм Әлмәт шәһәре Башлыгының 2020 елгы эшчәнлек нәтиҗәләре, 2021 елга бурычлар турында отчеты»  27 нче карар

2020 ел

2020 елның 30 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2019 елның 16 декабрендәге  341 номерлы “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының  2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар  план чорына бюджеты турында” гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 22 нче карар

2020 елның 30 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2009 елның  25 декабрендәге 366 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәренең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 21 нче карар

2020 елның 11 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2013 елның 10 мартындагы 286 номерлы  «Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча вәкаләтле орган турында»гы карарга  үзгәрешләр кертү турында»  21 нче карар

2020 елның 11 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы «Әлмәт шәһәре» муниципаль берәмлеге вәкаләтләренең  бер өлешен,  шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендә җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча,  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы» муниципаль берәмлегенә тапшыру турында Әлмәт шәһәр Советы тәкъдимен кабул итү хакында»  20 нче карар

2020 елның 11 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Яңа Никольский авыл җирлегенең шәһәр төзелеше проектлауның  җирле нормативларын раслау турында»  18 нче карар

2020 елның 11 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Рус Акташы  авыл җирлегенең генераль планы турында»  17 нче карар

2020 елның 11 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының  2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар  план чорына бюджеты турында»  16 нчы карар

2020 елның 16 ноябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016  елның 28 декабрендәге 145 номерлы  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 14 нче карар

2020 елның 16 ноябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының кайбер карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында» 13 нче карар

III чакырылыш карарлары

2020 ел

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Советының  2018 елның 11 маендагы 233 номерлы «Җирле үзидарәнең даими нигездә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затларының, контроль-хисап палатасы рәисе, Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның  31 маендагы 242 номерлы «Әлмәт муниципаль районы бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәтләренә  Бердәм тариф челтәре буенча түләүгә кертелмәгән, Әлмәт муниципаль районы бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәтләренә түләү шартлары» турындагы карарына үзгәрешләр кертү турында

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2020 елның  28 августындагы 389 номерлы  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының шәһәр һәм авыл җирлекләре бюджетларына субсидияләр бирү турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр проекты турында

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Советының  2018 елның 15 ноябрендәге 253 номерлы «Хезмәт (вазыйфаи) тәртибенә таләпләрне үтәү һәм конфликтны җайга салу комиссиясе турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» 2019 елның 16 декабрендәге 341 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында»  386 нчы карар

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы   бюджетының үтәлеше һәм аның тышкы тикшерүе турында еллык хисапны тапшыру, карау һәм раслау тәртибе турында» 388 нче карар

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының шәһәр һәм авыл җирлекләре бюджетларына субсидияләр бирү турында» 389 нчы карар

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2019 елның 16 декабрендәге 338 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан максатчан билгеләнештәге субсидияләрне (бюджетара трансфертларның башка рәвешләрен) финанс белән тәэмин итү чыганагы булып торучы шәһәр һәм авыл җирлекләре бюджетларына бюджетара трансфертлар бирү кагыйдәләре турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 390 нчы карар

2020 елның 28 августында расланган «Социаль ярдәм чараларын күрсәтү буенча Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча вәкаләтле орган турында» 391 нче карар

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Түбән Мактама шәһәр тибындагы бистәсе вәкаләтләрен тапшыру турында Түбән Мактама бистәсе тәкъдимнәрен кабул итү хакында» 392 нче карар

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы каршындагы Яшьләр парламенты турында» 393 нче карар

2020 елның 28 августында расланган ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы милкендәге муниципаль мөлкәтне арендага бирү тәртибе турында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 29 апрелендәге 62 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 394 нче карар

2020 елның 28 августында расланган ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында торглар үткәрмичә бирелгән җир кишәрлекләре өчен аренда түләве күләмнәрен билгеләү тәртибе турында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 29 апрелендәге 63 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 395 нче карар

2020 елның 28 августында расланган ««Муниципаль мөлкәтне арендалау шартнамәләре һәм дәүләт милке чикләнмәгән җирләр буенча кече һәм урта эшкуарлык субъектларына аренда түләвен кичектерү (азат итү) шартлары турында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2020 елның 13 маендагы 374 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 397 нче карар

2020 елның 28 августында расланган ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турында нигезләмә хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 28 декабрендәге 145 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 398 нче карар

2020 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Советының  2019 елның 26 июлендәге 300 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә яки  бер кеше башкара торган башкарма орган сыйфатында аларның коллегиаль идарә органнары составына түләүсез нигездә катнашуга (сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында төзелгән беренчел профсоюз оешмасыннан тыш) эш бирүче вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе турында нигезләмә хакында»гы карары үз көчен югалткан дип тану турында» 399 нчы карар

2020 елның 28 августында расланган ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында гражданнарның хокук чыгару инициативасын гамәлгә ашыру тәртибе турында нигезләмә хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2013 елның 4 июлендәге 308 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 400 нче карар

2020 елның 23 июнендә расланган «Әлмәт муниципаль районы тарафыннан җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча җирлекләр вәкаләтләренең бер өлешен кабул итү турында» 378 нче карар

2020 елның 23 июнендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2009 елның 25 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасы турында»гы 367 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 379 нче карар

2020 елның 23 июнендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы депутатына, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына  карата үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында дөрес булмаган яки тулы  булмаган мәгълүмат биргән өчен, әгәр дә бу мәгълүматларны бозып бирү артык зур булмаса, җаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итү тәртибе турында» 380 нче карар

2020 елның 23 июнендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2015 елның 10 декабрендәге «Әлмәт муниципаль районының муниципаль хезмәткәренә тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә бер мәртәбә бирелә торган  бүләкләү күләме  һәм тәртибе турында»гы 36 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 381 нчы карар

22020 елның 23 июнендә расланган «Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 2 октябрендәге «Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында, шулай ук керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру хакында нигезләмә турында»гы 402 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү  турында» 382 нчы карар

2020 елның 23 июнендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 17 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Иҗтимагый советы турында нигезләмә хакында»гы 432 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 383 нчы карар

2020 елның 13 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2019 елның 16 декабрендәге 341 номерлы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының  2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар  план чорына бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» 372 нче карар

2020 елның 13 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2006 елның 19 маендагы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Мактаулы гражданины турында»гы 72 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 373 нче карар

2020 елның 13 маенда расланган «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, муниципаль мөлкәтне һәм дәүләт милке чикләнмәгән җирләрне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектерү (азат итү) шартлары турында» 374 нче карар

2020 елның 13 маенда расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2013 елның 11 мартындагы «Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү турында»гы 286 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 376 нчы карар

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2019 елның 16 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының  2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар  план чорына бюджеты турында»гы 341 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №358

 2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2013 елның 11 мартындагы «Административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга  вәкаләтле орган турында»гы 286 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №359  

2020 елның 12 мартында расланган Әлмәт муниципаль районы территориясендә инвалидларга һәм инвалид балалары булган гаиләләргә җир кишәрлекләрен беренче чиратта аренда  хокукында бирү тәртибе турында нигезләмә хакында карары №360    

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2006 елның 19 маендагы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының муниципаль казнасы турындагы Нигезләмәне раслау хакында»гы 71 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары № 362

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2006 елның 3 февралендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы депутаты статусы турында нигезләмә хакында»гы 37 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №365

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 28 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турында нигезләмә хакында»гы 145 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары № 366

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 15 ноябрендәге 253 номерлы «Хезмәт (вазыйфаи) тәртибенә таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу комиссиясе турында нигезләмә хакында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары № 367

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 25 апрелендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт вазыйфаларының югары һәм төп төркемнәренә караган вакантлы идарәчел вазыйфаларны һәм вазыйфаларны биләүгә кадрлар резервы турында»гы 375 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары № 368

2020 елның 12 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  2006 елның 19 маендагы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының мактаулы гражданины турында»гы 72 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында карары № 369

2020 елның 12 мартында расланган “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында” карары №363​

Әлмәт муниципаль районы һәм Әлмәт шәһәре башлыгының 2019 елгы эшчәнлек буенча һәм 2020 елга бурычлар турында отчеты

2020 елның 21 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башлыгының 2019 елгы эшчәнлек нәтиҗәләре һәм 2020 елга бурычлар турында хисабы карары № 353

2020 елның 21 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының 2019 ел эшчәнлеге нәтиҗәләре турында отчеты» карары № 354

2020 елның 21 февралендә расланган Р.Н. Мөхәммәдиевка «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Мактаулы гражданины» исемен бирү турында карары №355

2020 елның 21 февралендә расланган  А.М. Токаревка «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Мактаулы гражданины» исемен бирү турында карары №356

 

2019 ел

2019 елның 27 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 13 декабрендәге «2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» 264 нче номерлы  карарына үзгәрешләр кертү турында» 350 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында чаралар үткәрүгә вәкиллекле орган  чыгымнары турындагы Нигезләмә хакында» 2015 елның 16 июнендәге 476 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 348 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Мактаулы гражданины турында» 2006 елның 19 маендагы 72 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 347 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы территориясендә җирләрдән файдалануга муниципаль җир контроле турында Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы карарларының үз көчләрен югалтуын тану хакында» 345 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты турында нигезләмә хакында» 2018 елның 31 маендагы 244 номерлы Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы карарына үзгәрешләр кертү турында» 343 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» 2018 елның 13 декабрендәге 264 нче номерлы  карарына үзгәрешләр кертү турында» 342 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджеты турында » 341 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга шәһәр һәм авыл җирлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан субвенцияләр бирү кагыйдәләре турында» 340 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Хәрби комиссариатлары булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан шәһәр һәм авыл җирлекләре бюджетларына субвенцияләр бирү кагыйдәләре турында» 339 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан максатчан билгеләнештәге субсидияләрне (бюджетара трансфертларның башка рәвешләрен) финанс белән тәэмин итү чыганагы булып торучы шәһәр һәм авыл җирлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар бирү кагыйдәләре турында» 338 нче карар

2019 елның 16 декабрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше стратегиясе турында» 2016 елның 10 августындагы                    77 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 337 нче карар

2019 елның 13 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 13 декабрендәге «2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» гы 264 нче номерлы  карарына үзгәрешләр кертү турында  карары №335

2019 елның 25 октябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2009 елның 21 маендагы «Рафаэль  Төхвәтуллин исемендәге премияне бирү Нигезләмәсе турында»гы 324 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында » карар №333

2019 елның 25 октябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2006 елның 3 февралендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы депутаты статусы турында Нигезләмә хакында» 37 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №330

2019 елның 25 октябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2017 елның 27 июлендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районына җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре вәкаләтләренең бер өлешен тапшыру турында Әлмәт шәһәр Советы тәкъдимен кабул итү хакында» 189 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №329

2019 елның 25 октябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 19 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында бюджет процессы турындагы нигезләмә хакында»гы 414 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №328

2019 елның 25 октябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» 2018 елның 13 декабрендәге 264 нче номерлы  карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №327

2019 елның 30 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 10 августындагы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарының муниципаль вазифаларын биләүче затларга һәм муниципаль хезмәткәрләргә премия бирү һәм башка өстәмә түләүләр турындагы нигезләмә хакында» 83 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №324 

2019 елның 30 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 11 маендагы «Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазифаи затларының, Контроль-хисап палатасы рәисе, Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында»  233 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №323

2019 елның 30 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 13 декабрендәге «2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» 264 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №322

2019 елның 13 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасын биләүгә конкурс игълан итү турында» карар №320

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр проекты турында» карар №317

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2015 елның 16 июнендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында чаралар үткәрүгә вәкиллекле орган чыгымнары турындагы Нигезләмә хакында» 476 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №315

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 28 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә хакында» 145 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында » карар №314

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 10 августындагы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнары муниципаль һәм муниципаль хезмәткәрләрне алмаштыручы затлар  өчен премияләр бирү һәм башка өстәмә түләүләр турында Нигезләмә хакында» 83 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №313

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 13 декабрендәге «2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» 264 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №311

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2013 елның 11 мартындагы «Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча  административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазифаи затлар исемлеген билгеләүче вәкаләтле орган турында»гы №286 карарына үзгәрешләр кертү туында» карар №309

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Яңа Никольский авыл җирлегенең генераль планы турында» карар №308

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Рафаэль Төхвәтуллин исемендәге премияне бирү турындагы Нигезләмә хакында»гы 2009 елның 21 маендагы №324 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №307

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль   районының   Мактаулы   гражданы   турында»гы  2006 елның 19 маендагы №72 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №306

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2015 елның 16 июнендәге «Әлмәт муниципаль районы милкендә булган кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ия булу һәм (яки) файдалануга тапшыру өчен билгеләнгән муниципаль мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару тәртибен раслау турында» 473 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №303

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында»гы 2018 елның 13 декабрендәге 264 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №301

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси партиядән һәм һөнәри Союз органыннан тыш) белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашуга яки аларның коллегиаль идарәсе органнары составына керергә рөхсәт алу тәртибе турында  нигезләмә» карар №300

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе турындагы нигезләмәне раслау хакында» карар №299

2019 елның 24 июнендәге «Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын биләүгә конкурс игълан итү турында» 296 номерлы карары

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2009 елның 25 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәренең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында» №366 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №291

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 19 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында бюджет процессы турындагы нигезләмә хакында» №414 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №289

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» 2018 елның 13 декабрендәге №264 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №288

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында» карар №282

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы депутаты статусы турында Нигезләмә хакында»гы 2006 елның 3 февралендәге №37 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №286

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе турында» карары №285

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турында»гы Нигезләмә хакындагы 2016 елның 28 декабрендәге №145 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №284

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарының законга һәм муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезлǝмǝ хакында» карары №283

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советыһәм башкарма комитетының Мактау грамотасы, Рәхмәт хаты турында» карары №281

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Советының 2012 елның 19 октябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Башлыгының Рәхмәте  турында» №228 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №280

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль казна учреждениеләренең бюджет сметасын төзү, раслау һәм алып бару тәртибе турында» карары №276

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 13 декабрендәге №264 «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №275

2019 елның 19 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Мактаулы гражданины» исемен бирү турында»  карары № 274

2019 елның 19 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының 2018 ел эшчәнлеге нәтиҗәләре турында отчеты» карары № 273

Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының 2018 ел эшчәнлек нәтиҗәләре турында отчеты 

2019 елның 19 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башлыгының 2018 елдагы эшчәнлек нәтиҗәләре һәм 2019 елга бурычлар турында отчеты» карары № 272

Әлмәт муниципаль районы һәм Әлмәт шәһәре башлыгының 2018 елгы эшчәнлек буенча һәм 2019 елга бурычлар турында отчеты

 

2018 ел

2018 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 ел 19 ноябрь «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджет процессы турындагы нигезләмә турында»гы №414 карарына үзгәрешләр кертү турындакарары № 269

2018 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2017 елның 18 декабрендәге №211 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турындакарары № 268

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль район Советының 2016 елның 28 декабрендәге №145 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль район Советының муниципаль хезмәтләр Нигезләмәсе турында» карарына үзгәрешләр кертү турындакарары №267

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының   2017 елның  18 декабрендәге  №211 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары № 265

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында карары № 264

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Советының  2006 елның 3 февралендә кабул ителгән №38 “Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы  Советы регламенты турында” гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №261

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр проекты турында карары №260

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2017 елның 5 маендагы №182 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль милкендә булган җир кишәрлекләрен бүлү нәтиҗәсендә шәхси милектә булган җир кишәрлекләре мәйданын арттыру өчен түләү күләмен билгеләү тәртибе турында»гы карарына үзгәреш кертү турында карары №259

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 29 апрелендәге №62 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы милкендәге муниципаль мөлкәтне арендага бирү тәртибе турындагы нигезләмә хакында» гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №258

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль район Советының  2011 елның  28 апрелендәге  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль милкенә ия булу, файдалану, идарә итү һәм муниципаль милек белән эш итү тәртибе Нигезләмәсе турындагы» №77 карарына үзгәреш кертү турында карары №257

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 25 апрелендәге №375 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында җитәкче вазыйфалар һәм муниципаль хезмәт вазыйфаларының югары һәм баш төркемнәренә караган вакант кадрлар резервы турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №255

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы җирле үзидарә органы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе тарафыннан хезмәт вазыйфаларын башкарганда, мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килүен хәбәр итү тәртибе турында карары №254

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Хезмәт (вазифа) тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу комиссиясе турында Нигезләмә раслау турында карары №253

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасында дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә кую, административ хокук бозулар хакында беркетмә төзергә хокуклы вазыйфаи затларның исемлеген билгеләүче вәкаләтле орган турында” 2013 елның 11 мартындагы № 286 карарына үзгәрешләр кертү турында карары №252

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Җирле үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен үз матди ресурсларыннан һәм финанс чараларыннан өстәмә файдалану хокукын гамәлгә ашыру турында карары №251

2018 елның 15ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  2017 елның 18 декабрендәге  №211 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №250

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты турында Нигезләмә карары № 244

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 10 августындагы “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  җирле үзидарә органнарының муниципаль вазыйфалар биләүче затларны һәм муниципаль хезмәткәрләрне бүләкләү турындагы Нигезләмә турында» 83 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №243

2018 елның 31маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Әлмәт муниципаль районының бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында карары № 242

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Әлмәт муниципаль районы  тарафыннан аерым мәсьәләләрне чишү буенча авыл җирлекләренең өлешчә вәкаләтен кабул итүе турында карары №241

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2006 елның 3 февралендәге “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының депутат статусы нигезләмәсе турында” 37 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №240

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2008 елның 31 октябрендәге “Аерым эшчәнлекләрнең кеременә бердәм салым төре буларак салым системасын гамәлгә кертү, 2009 елның 1 гыйнварыннан аерым эшчәнлекләрнең кеременә бердәм салымның төп керемгә К2 корректлаучы коэффициентын һәм  эшчәнлек төрләрен билгеләү турында”  271 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №239

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Советының 2016 елның 28 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә” 145 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №238

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында" карары №237

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап палатасы турында» 2011 елның 21 октябрендәге 124 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  карары №236

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затлары, Әлмәт муниципаль районы хезмәткәрләре, Контроль-хисап палатасы рәисе хезмәтенә түләү тәртибе һәм шартлары турында" карары №233

2018 елның 2 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль берәмлеге милкендәге мөлкәтне залогка тапшыру тәртибе турында” карары №227

 

2017 ел

2017 елның 18 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Муниципаль предприятиеләргә, учреждениеләргә (оешмаларга) гражданнарның, оешмаларның исемнәрен, тарихи вакыйгаларны мәңгеләштерү максатыннан аларның исемнәрен бирү, алыштыру тәртибе турында" карары №214

2017 елның 27 июлендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында" карары №188

 

2016 ел

2016 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында" карары №142

2016 елның 29 апрелендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан  Республикасы  Әлмәт муниципаль районы  территориясендә җир участоклары  бирү нормалары турында" карары №64

 

2015 ел

2015 елның 16 июнендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Әлмәт муниципаль районы карамагында исәпләнүче, кече һәм урта  эшмәкәрлек субъектлары  кулланылуы өчен билгеләнгән милекне  формалаштыру, кертү һәм исемлекне бастырып чыгару  тәртибен  раслау турында" карары №473

2015 елның 6 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Биналар һәм корылмаларга тикшерү үткәрү тәртибе турында" карары №470

 

2013 ел

2013 елның 11 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан  Республикасында дәүләт вәкаләтләрен гамәләгә кую, административ хокук бозулар хакында беркетмә төзергә хокуклы  урындагы затларның  исемлеген билгеләүче вәкаләтле орган турында оештыруны билгеләүче вәкаләтле орган турында булмаган очракта, җир участоклары бирү турында" карары №286

2013 елның 7 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасында дәүләт вәкаләтләрен гамәләгә кую, хайван авыруларын кисәтү, аларны ликвидацияләү, дәвалау, кешеләр һәм хайваннарны әлеге авырулардан саклауны оештыруны билгеләүче вәкаләтле орган турында булмаган очракта, җир участоклары бирү турында" карары №273

 

2012 ел

2012 елның 9 августында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Өч һәм өчтән дә артык  балалары булган гражданнарга, аларга  тиешле шәһәр яки  авыл җирлеге чикләрендә формалашкан җир  участоклары булмаган очракта, җир участоклары бирү турында" карары №214

 

2011 ел

2011 елның 13 декабрендә расланган "Татарстан  Республикасы Әлмәт муниципаль районы территориясендә даими яшәүче, 18 яшькә җитмәгән өч һәм өчтән дә артык балалары булган гражданнарга бушлай һәм шәхси милек итеп җир участоклары бирү тәртибен билгеләү турында" карары №141

 

2006 ел

2006 елның 26 декабрендә расланган "Әлмәт муниципаль районы әләме турында" карары №138

Соңгы яңарту: 2021 елның 20 октябре, 10:29

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International